GEBRUIKERSVOORWAARDEN - BECKERS MARKETING CHALLENGE

Op de ‘Beckers Marketing Challenge’ (www.BeckersMarketingChallenge) zijn deze gebruikersvoorwaarden van toepassing. De Beckers Marketing Challenge maakt gebruik van de dienstverlening van Incredible Crowds B.V., KvK nummer: 30220043, gevestigd te Bilthoven, P.C. Staalweg 40a, 3721 TJ, BTW nummer NL 8172.41.413.B.01.

 

1.         Definities 

Account: de persoonlijke pagina van een Deelnemer op de Website.

Challenge: de Beckers Marketing Challenge. 

Deelnemer: een natuurlijk persoon die een Account heeft aangemaakt op De Website.
De Organisatie: Izico Nederland B.V.
De Website: www.BeckersMarketingChallenge.nl  

Inzending: door de Deelnemer geüploade Inzending (concept, idee, oplossing, ontwerp) op De Website.
 

2.         Toepasselijkheid 

2.1      Deze gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Deelnemers die deelnemen aan de Challenge. Door het aanmaken van een Account op de Website, gaat de Deelnemer akkoord met deze gebruikersvoorwaarden en bijbehorende informatie (briefings, privacy voorwaarden).

2.2       De toepasselijkheid van eventuele andere voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

2.3      De Organisatie heeft het recht om deze gebruikersvoorwaarden op elk moment aan te passen. De Deelnemer wordt hiervan op de hoogte gebracht. 


3. Challenge 

3.1      Deelnemers die mee willen doen aan de Challenge, dienen voor de deadline hun Inzending te uploaden.

3.2       De Inzending moet voldoen aan de in deze gebruikersvoorwaarden of in andere van toepassing zijnde documenten gestelde eisen. De Organisatie kan nadere informatie (briefings) verstrekken over de betreffende Challenge. Deze informatie, inclusief bijkomende voorwaarden, dient door de Deelnemer goed te worden doorgenomen en te allen tijde te worden nageleefd.  

3.3       De Organisatie behoudt zich te allen tijde het recht voor Deelnemers te weigeren, een Challenge te wijzigen of te annuleren en/of een Deelnemer toegang tot de Website te ontzeggen. 

3.4       Inzendingen, ontvangen ná de deadline, worden niet in behandeling genomen.

3.5       Het is niet mogelijk om met De Organisatie en/of een bepaalde jury te corresponderen over de uitslag en/of de beoordeling van de Challenge. 
 

4. Uploaden en publicatie Inzending  

4.1       Deelnemers dienen hun Concept voor de gestelde deadline te uploaden via de Website. De Concepten kunnen online worden bekeken. 

4.2       Deelname aan de Challenge houdt automatisch in dat de Deelnemer akkoord gaat dat zijn/ haar ingezonden concept, inclusief vermelding van naam, gepubliceerd kan worden op o.a. de Website. Indien de Deelnemer zijn/ haar account verwijdert, zullen de resultaten en uitslag zichtbaar blijven op de Website.

4.3       De Organisatie kan ervoor kiezen om de (winnende) Inzendingen en de naam van de Deelnemer openbaar te maken, bijvoorbeeld op de Website.

 

5. Deelnemen 

5.1       Het is voor een ieder toegestaan om deel te nemen aan de Challenge, mits de Deelnemer 16 jaar of ouder is. Is de Deelnemer jonger dan 16 jaar, dan is deelname alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van ouder/ voogd.

 

6. Deelname in groepen 

6.1       Bij de Challenge is het mogelijk om met meerdere personen (max. 4) gezamenlijk één Inzending in te leveren. Bij deelname in groepen moeten alle deelnemers een persoonlijk Account hebben aangemaakt. (Geld)prijzen worden uitgekeerd aan de hoofddeelnemer (degene die de Inzending via zijn Account uploadt) en deze zal de (geld)prijzen zelf onder de overige groepsleden dienen te verdelen.


7. Meerdere Inzendingen per deelnemer/ per team toegestaan 

7.1      Het is toegestaan om meerdere Inzendingen per deelnemer/ per team te uploaden, tenzij anders staat vermeld in de 'briefing' van de Challenge. 
 

8. Eén account per deelnemer 

8.1       Elke Deelnemer mag één Account aanmaken. Bij overtreding van deze voorwaarde heeft De Organisatie het recht de Deelnemer uit te sluiten van verdere deelname en het eventueel verdiende prijzengeld terug te vorderen. 
 

9. Intellectueel eigendom 

9.1      Als Deelnemer aan de Challenge gaat men met de inzending van zijn/ haar concept akkoord, dat zijn/ haar concept de CC0 licentie van Creative Commons (www.creativecommons.nl) krijgt toegewezen. Hiermee doet men afstand van al de rechten op het werk in de zin van de auteurswet zoals het auteursrecht en alle andere aanverwante of naburige rechten die men op het werk heeft. Als hij/ zij hier niet mee akkoord gaat, is deelname aan de Challenge niet mogelijk. 
Meer informatie over de CC0 licentie: 
Samenvatting: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/   
Volledige beschrijving: http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/legalcode 

9.2       Andersom zorgt de CC0 licentie ervoor dat de Deelnemer zelf na de challenge ook nog met zijn/ haar ingezonden idee(ën) verder kan, zonder dat hier toestemming van De Organisatie voor nodig is.

 

10. De prijzen 

10.1    De winnaars worden bekend gemaakt op de Website. 

10.2    Het op de Website genoemde prijzengeld (€5.000,-) is een bruto bedrag. Het gewonnen prijzengeld valt onder de kansspelbelasting. Dit houdt in dat 29% belasting moet worden afgedragen over bedragen boven het prijzengeld van € 449,-.

De Organisatie zorgt voor de afdracht zodat het prijzengeld netto kan worden uitgekeerd.

10.3    De Organisatie streeft ernaar om de (geld)prijzen binnen 14 dagen, nadat de (eind)uitslag bekend is gemaakt, uit te keren aan de winnaars. Dit is echter een streeftijd en geen fatale termijn. 

 

11. IBAN & (geld)prijzen 

11.1    Uit veiligheidsoverwegingen vraagt De Organisatie de Deelnemer pas om zijn/ haar IBAN te verstrekken wanneer hij/ zij zijn/ haar Inzending uploadt. 

11.2    De Deelnemer is zelf verantwoordelijk voor het tijdig en correct doorgeven van het juiste IBAN. De Organisatie is nimmer aansprakelijk indien het onjuiste IBAN is doorgegeven. 

11.3    De (geld)prijzen zijn tot één jaar na bekendmaking van de uitslag door Deelnemer op te eisen. 

 

12. Verboden informatie 

12.1    Deelnemer staat er voor in dat zijn/ haar Inzending juist en volledig is en in ieder geval niet de volgende informatie bevat: 

  • informatie die discriminerend of anderszins kwetsend is; 
  • informatie die in strijd is met de goede zeden; 
  • informatie waarin persoonlijke gegevens van anderen ter beschikking worden gesteld; 
  • informatie die in strijd is met enige wet- of regelgeving. 
     

13. Aansprakelijkheid

13.1    De Organisatie is niet aansprakelijk voor de inhoud van de Challenge, de briefing(s), de beoordeling van de concepten, het vervolg op een uitslag (bijvoorbeeld een prijsuitreiking) en de inhoud van de Inzendingen.  

13.2    Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst tot het verlenen van diensten, het gebruik van de Website en het deelnemen aan de Challenge en/of enige aanverwante dienstverlening.

13.3    Voor zover enige aansprakelijkheid op De Organisatie rust, is de aansprakelijkheid beperkt tot het aan de Deelnemer betaalde netto prijzengeld (exclusief kansspelbelasting) met een maximum van € 1.000,-. 

13.4    De Organisatie is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade. Hiernaast is De Organisatie niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Deelnemers en derden, waaronder begrepen de bestanden, gegevens e.d. die zij op de Website ter beschikking stelt. De Organisatie geeft dan ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van bestanden, gegevens, informatie en/of materialen die door Deelnemers en derden ter beschikking worden gesteld.   

13.5 Deelnemer vrijwaart De Organisatie van eventuele aanspraken van derden in verband met schade als gevolg van een gebrek of fout van de Inzending (inhoud of vorm), gebruik van bepaalde materialen zonder toestemming van derden en alle overige aanspraken van derden betreffende de inhoud en de vorm van de Inzending. 

 

14. Overig 

14.1    Op deze gebruikersvoorwaarden is Nederlands recht van toepassing. 

14.2    Alle eventueel uit deze overeenkomst voortvloeiende geschillen zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Midden-Nederland. 


Heb je nog vragen? Neem dan contact met ons op.

Blijf op de hoogte van het laatste nieuws!